“બુંદ બુંદ”

બુંદ બુંદ

 

જોઇ નીચોવી નફરતને તો મહોબ્બ્ત ટપકી બુંદ બુંદ્;

લૂ ઝરતાં ઉનાળે જાણે ઝાકળ ટપકી બુંદ બુંદ.

ઘેરી ઘોર નિરાશામાંથી આશા ટપકી બુંદ બુંદ;

ખારાપાટ મહીંકો મીઠી વીરડી ટપકી બુંદ બુંદ.

દુરાચારના દોજખ વચ્ચે મમતા ટપકી બુંદ બુંદ;

ધગધગતા અંગારે જાણે હીમ કો ટપકી બુંદ બુંદ.

સોમલ કેરા ઝહેર મહીંથી અમૃત ટપકી બુંદ બુંદ;

કલમધુફારીકરમાં લેતાં કવિતા ટપકી બુંદ બુંદ.

 

૨૨/૦૫/૧૯૯૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: