“પ્રણય મારો”

પ્રણય મારો

 

કર્યો બેહાલ તરછોડી હતો તો પ્રણય મારો;

તમારી પ્રિત ના પામ્યો હતો આશિક તમારો.

સજી અરમાનની અચકન હતો તો પ્રણય મારો;

કર્યા અરમાનના લીરા જોઇ ઇનકાર તમારો.

ગણીતી ખુશનશીબી ખુશ હતો તો પ્રણય મારો;

બની ગઇ કમનશીબી જોઇ ધુત્કાર તમારો.

તમે ના ઓળખ્યા એને હતો તો પ્રણય મારો;

ધુફારીના વળે પાછો જોઇ ઇકરાર તમારો.

જે સુતો છે નનામીમાં હતો તો પ્રણય મારો;

કફનમાં પ્રિતનો પાલવ મળે આભાર તમારો.

 

૩૦/૦૩/૧૯૯૦ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: