“અટારી”

અટારી

(રાગઃ નયનદ્વારસે મનમેં વો આકેં તનમેં આગ લગાય….)

 

આવે અટારી પર પલકારે આંખથી ઓઝલ થાય ()

ના કશું બોલે હોઠ ખોલે મંદ મંદ મલકાય… …

(ચલતી)હો વ્હાલમ મન મારૂં મુંજાય આંખ શરમાય હૈયું હરખાય હાથથી જાય

હાય..હાય..હાય

આવે અટારી પર પલકારે આંખથી ઓઝલ થાય,

ઉષાથી આશા જાગે ને સંધ્યા સાથ વિલાય;

હોઠ ખુલે ના સામે મળે તો સુધ બુધ સૌ વિસરાય,

નયનો નીરખે નયનો માંહી નયનો પુલકિત થાય……..આવે અટારી પર

(ચલતી)હો વ્હાલમ મન મારૂં મુંજાય આંખ શરમાય હૈયું હરખાય હાથથી જાય

હાય..હાય..હાય

આવે અટારી પર પલકારે આંખથી ઓઝલ થાય,

કહી શકું હું મનની વાતો એને ના સમજાય;

મસ્ત હવાના ઝૌકા જેવી આવે ને જાય,

ક્યારેક મળશે આશામાં જીવધુફારીજાય…………….આવે અટારી પર

(ચલતી)હો વ્હાલમ મન મારૂં મુંજાય આંખ શરમાય હૈયું હરખાય હાથથી જાય

હાય..હાય..હાય

આવે અટારી પર પલકારે આંખથી ઓઝલ થાય

કશું બોલે હોઠ ખોલે મંદ મંદ મલકાય

 

૨૭/૧૧/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: