“પાર્થ પૂછે છે”

પાર્થ પૂછે છે

(રાગઃફૂલ કહે ભમરાને ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં…)

 

પાર્થ પૂછે છે કેશવ કહોને કહોને કૃષ્ણ મુરારી;

તમે બંસી કેમ વિસારી… … … … … … … … … … …

ગોકુળિયાની ગલી ગલીમાં જમુના કેરી પાળે,

વૃંદાવનના વૃક્ષો નીચે કદંબ કેરી ડાળે;

બંસી સુર રેલાયા જાણે સરિતા કેરા વારી,

તમે બંસી કેમ વિસારી… … … … … … … … … … …

સુર સરિતામાં કદંબ ન્હાયા ન્હાયા જળ જમુનાના,

ગોપી ને ગોપાલો ન્હાયા ન્હાયા વન વૃંદાના;

ધન્ય થયા નંદરાય જશોદા માતા જાતા વારી,

તમે બંસી કેમ વિસારી… … … … … … … … … … …

ગોકુળ છોડ્યા પછી કદી ના મુરલી મધૂર છેડી,

અધર ઉઘડ્યા કેશવ જાણે હાથ પડી ગઇ બેડી;

દામોદર શો દોષ થયો અમ આપ્તજનોથી ભારી,

તમે બંસી કેમ વિસારી… … … … … … … … … … …

ક્લેષ કર કુંતીસુત કોઇ દોષ ના ઉરમાં ધારો,

રાધાના વચન બંધાયો શ્યામ સખા તારો;

ધરોહર છે રાધાકેરી ના મુરલી રહી મારી,

તમે બંસી કેમ વિસારી… … … … … … … … … … …

 

૨૧/૧૧/૧૯૮૯

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: