“જોને કનૈયા”

જોને કનૈયા

(રાગઃચંદનકા પલના રેશમકી ડોરી……)

 

જોને કનૈયા તું આંખો ને ચોળી સાથે મળી સૌ સાથીની ટોળી

ઉડ્યો ઉગમણે પાલવ ઉષાનો લેસે દીસેના નામ નિશાનો,

ગૌધન સઘડું તું વનમાં લઇજા સાથીની ટૉળી સાથે ભળીજા;

સાથીની ટોળી સાથે ભળીજા

બળભદ્ર ભૈયા ને તારી છે જોડી સાથે મળી સૌ સાથીની ટોળી

જોને કનૈયા

પરમાટ પુષ્પોની પ્રસરે પવનમાં પંખીનો કલરવ ગાજે ગગનમાં,

થનથન નાચે મોર ચમનમાં આછું હસે તું મનમાં નયનમાં,

આછું હસે તું મનમાં નયનમાં

વેળા થઇ દે શૈયાને છોડી સાથે મળી સૌ સાથીની ટોળી

જોને કનૈયા

મોરમુકુટ લે વૈજંતીમાલા દુધ કઢેલા ના કેશરિયા પ્યાલા.

માખણ મીસરીની દોણી લઇજા ડાબે ખભે તું ખેસ ધરીજા;

ડાબે ખભે તું ખેસ ધરીજા

બંસી કમરમાં લેજે તું ખોડી સાથે મળી સૌ સાથીની ટોળી

જોને કનૈયા

 

૧૯/૧૧/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: