“ઓધવ”

ઓધવ

(રાગઃ એક વાર હું ને મીંરા મથુરામાં ગ્યાતા……)

 

એક વાર ઓધવ ગ્યાતા ગોકુલિયા ગામમાં;

ગોકુળિયા ગામમાં શ્યામ કેરા ધામમાં……………એક વાર

માધવ સખાને મળવા આવી સૌ ગોપીયું;

ઓધવ અધીરા થ્યાતા જ્ઞાન કેરા દાનમાં………એક વાર

માધવનો મોહ છોડો ગોવિન્દની ગેલીયું;

પ્રેમથી હવે તો પૂજો એક પરમાત્મા………….એક વાર

એકવાર અમ નયણેથીે ઓધવ નીહાળજો;

પ્રેમ શું છે પૂજા શું છે સમજાશે સાનમાં…………એક વાર

 

૧૧/૧૧/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: