“કજરજી ધાર”(કચ્છી)

“કજરજી ધાર”(કચ્છી)
(રાગઃચુનરી સંભાલ ગોરી………….)

કજરજી ધાર સની,નેણ કટાર ભની,
કારજેજી કોર મથે કરે મઠા ઘા(૨)
હે….નેર નેર કઇક રૂલી પ્યા, અરરરરાં હંઆં……….કજરજી
જેડલ મુજી જેડ્લ ભેરી થઇ હેલસે,
જખજે મરેં જખજે હલધાસી મેડે પાંજી વેલસે(૨)
વેલી વેલી રોજ તું તૈયાર,અરરરરાં હંઆં……………કજરજી
હથસે લગે હથસે થીએ કાયા હી મેલી,
કાયા મુજી કાયા સાંગાડે ઢારે ઉતરેલી(૨)
કજર નજર મેલીસે ભચાય,અરરરરાં હંઆં…………..કજરજી
ઘાયલ થીએ ઘાયલ નજરેં સે નકામા,
ધીરા ચે “ધુફારી” નતાં કરીએ કેની કોય ઉધામા(૨)
માણીગર મનજા ચોવાય,અરરરરાં હંઆં……………કજરજી

૧૩/૦૬/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: