“મોહન મથુરા જાય”

“મોહન મથુરા જાય”
(રાગઃ નયનો મેં કજરા છાયે……..)

મોહન મથુરા જાયે,ગોકુળને મુકી હાય;
રોકીલે તું રાધારાણી,યશોદાના લાલને…..મોહન
વ્યાકુળ છે વૃજની નારી,હૈયામાં પીડા ભારી,
વ્યાકુળ છે વૃજની નારી…………
આવી વળાવા જોને,પોતના મનડા મારી,
રંભાતું ગોધન જોને,ઝંખે ગોપાલને……મોહન
જમનાના તીરે ઘાટે,વૃંદાના વનની વાટે.
જમનાના તીરે ઘાટૅ…………..
મારગ ન રોકે કોઇ,ખાવાને માખણ માટે,
સુના કદંબ ઊભા,શોધે ગોપાલને…….મોહન
વેણું ન વાગે વનમાં,ઊર્મિના જાગે તનમાં,
વેણું ન વાગે વનમાં………….
રાસ રચાસે ક્યાંથી,માધવ ન આવે વનમાં,
તારૂં કહ્યું ના ટાળે,પ્યારી ગોપાલને……મોહન

૨૪/૦૫/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: