“પેલી નજર”(કચ્છી)

“પેલી નજર”(કચ્છી)
(રાગઃએક પેગ હો જાય તો ઘર ચલે જાના…..)

પેલી નજર નેરીંધે,ને ચઇ ડીયાં કીં આય;
ગાલ ઇ તોજી સચી,ક માલ ગાલમેં નાય.
ત્રુજા ડેડા શોભે,રંગ રૂપમેં ન્યારા (૨)
કોઠીંભેનું કેડા,રૂડા ને રૂપારા (૨)
ચક વજી ચખીંધે,થુ થુ કરે ફ્ગાય………પેલી નજર
કાંચ મળ્યો ઐ કંચન,ઝગમગ કરે જગારા (૨)
હીરેકે હણેતાં,અનજા પાસા ન્યારા (૨)
હીરેજા વેં મોલ સે,કાંચજા કેર ચુકાય…….પેલી નજર
સો ટચ સોન ગરીભજો,ઇ પતરમેં લેખાજે (૨)
પતર પૈસાધારજો,ઇ કંચન ભઇ ચોવાજે (૨)
કથીર કંચન ચે થકી ધાતુ ન ભધલાય….,,પેલી નજર
સમજે મુંજી ગાલ ત,સપરી જરા વતાય (૨)
રંગઢંગ ઐ કેડા,ઇ તોકે કીંતી કુછાય (૨)
પોય “ધુફારી” ચઇડે,કતરે મેં ઇ આય (૨)..પેલી નજર

૧૬/૦૪/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: