“હ્રદય”

હ્રદય

 

હ્રદય ભાંગ્યું ભલે મારૂં,તમે બદનામ ના કરતાં;

પ્રણય પહેલાં મારાનુ,તમે અપમાન ના કરતાં.

હતો અણજાણ ને અલ્લડ્,મહોબ્બતથી નજકતથી;

હતી અભિસારિકા પહેલી,તમે અપમાન ના કરતાં……પ્રણય

શરીર છે સાજ સુંદર ને,પ્રણય પંચમ મહીં બોલે;

ગયો મધ્યમથી હું પંચમ,તમે અપમાન ના કરતાં…..પ્રણય

છે મસ્તી શી મિલન કેરી,છે આલમ શો જુદાઇનો;

મિલન માણ્યું જુદા થઇને,તમે અપમાન ના કરતાં…..પ્રણય

પ્રણય ઇકરારમાં પણ છે,અને ઇન્કારમાં જોયો;

પ્રણયના ભેદ હું પામ્યો,તમે અપમાન ના કરતાં……..પ્રણય

ન્તી વાંચી તી જાણી,તી માણી કવિતાને;

કવિ મુજને બનાવી ગઇ,તમે અપમાન ના કરતાં…….પ્રણય

રીસાવાની મનાવાની,અદા માશુક તણી જોતાં;

અદાકારી ગયો શીખી,તમે અપમાન ના કરતાં………..પ્રણય

નિરસ જીવન મહીં સિંચી,નવે નવરસ તણી ધારા;

અધરરસ પ્રેમથી પાયું,તમે અપમાન ના કરતાં………પ્રણય

પ્રણયની પાઠશાળામાંધુફારીપાઠ સૌ શિખ્યો;

હશે અંતિમ ચરણ એનું,તમે અપમાન ના કરતાં……..પ્રણય

 

૨૪/૦૩/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: