“શ્રદ્ધાંજલી”(કચ્છી)*

શ્રદ્ધાંજલી“(કચ્છી)*

કચ્છના મુર્ધન્ય કવિશ્રી દુલેરાય કારાણી બાપાને

 

ગુંધીયારી ગતી ડને,આશપુરા મતી ડને;

ધીણોધર ધીર ડને,અખુટ ભંડાર સઇ.  

      આખેડ પાખેડ્મેં પેલી,ધુળ ઢેફે ધબજેલી;

      બાબાણી બોલીજા બેલી,સચ્ચો નીરધાર કે.

ડેરે ને મંધર વટે,ધરગા પીરાણી વટે;

સતી પારીએ જે ઓટે,વઇને વિચાર કે.

      ગઢ કોઠા મેડી મઠ,સુકા નીરા માંક પટ;

      કંધી કંઠી ભેખડે મેં,હેકલો વટાઇ વે.

ડુંગર ને ખીણ તરા,સેલોર નયનારા;

મથે નીચે મિં બારા,ફરી ચોકસાઇ કે.

      પરોલી વે કો આખાણી,છંધ ડુઆ સંતવાણી;

      ચોવકું કવિત સુણી,ભેરા તું ભંડાર કે.

ડોસા ડોસી બાવા જોગી,સંત સુફી સચા ઢોંગી;

સુણી સુણી લખી લખી,થોથા તું તૈયાર કે.

      કખ કંઢા અક જજા,જારી ઝાંખરે મંજા,

      ગડા વાટ ગોતે કરે,મારગ વતાય વેં.

કમરકે કસે કરે,સજો કચ્છ ખુંધે કરો;

કચ્છજે કલાધરેજો,રચે અતેયાસ તું.

      કારાયલ જેડો કચ્છ,સાગરમેં જાણે મચ્છ;

      મોભો જેજો અછો પછ,કચ્છીસેં વધાય વેં.

વીરલા કોક કરે,કચ્છી લાય તું ભેખ ધરે;

ભેખધારી પ્રેમે કરે,ભેખ કે નભાય વે.

      ઝગમગ થીંધો જેંસી,કચ્છધરા રોંધી તેંસી;

      કચ્છડેજી પાગ મથે,થઇ મોતી કારાણી.

બુઝણ તું પે વડો,તો વટ આંઉ છંઢો;

પેણામપરભુજા થીએ મંગાતો સીકાર વેં.

 

૦૯/૦૩/૧૯૮૯ (પ્રયત્ન એપ્રિલ૮૯માં પ્રકાશિત્)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: