“પીછું”

પીછું

(રાગઃ એક દે ચિનગારી મહાનલ…….)

 

એક પીછું માગું મોરલિઆ એક પીછું માગું

આમ્રવૃક્ષથી તહુકો કરતો,સાંભળતાં મન ડોલે()

આંગણીએ ઉતરી આવીને(),થનગન થનગન ચાલે….મોરલિઆ

કલગી સુંદર શીરપ્ર તારી,રંગની શોભા ન્યારી()

ગરવ કરજે રૂપ તણો તું()ઇશ્વરની બલીહારી………..મોરલિઆ

હૈયા કેરો હાર કનૈયો,બંસીધર મને લાગું()

મોરમુકુટ મારાપ્રભુના કાજે()એક પીછું માગું………મોરલિઆ

 

૧૪/૦૩/૧૯૮૯ (પ્રયત્ન જુન૮૯માં પ્રકાશિત)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: