“નારાજ તું”

નારાજ તું

 

શું થયું એવું અચાનક,થઇ પ્રિયા નારાજ તું;

ના બન્યું એવું અમસ્થું,થઇ પ્રિયા નારાજ તું. 

રોજ આવો કે આવો,વાટ હું જોતો રહ્યો;

આજ હું મોડો પડ્યો ને,થઇ પ્રિયા નારાજ તું….શું થયું

રોજના બહાના મેં તારા,સાંભળ્યા માન્યા ખરા;

મેં કહ્યું કારણ ખરૂં ને,થઇ પ્રિયા નારાજ તું…….શું થયું

મોગરો મહેકે સદા,તારા સુંવાળા કેશમાં;

ફૂલ બે માગ્યા અમસ્થા,થઇ પ્રિયા નારાજ તું….શું થયું

ઉલહેરતું પાલવ લઇ તું,બે કદમ આગળ હતી;

હાથમાં આવ્યું પવનથી,થઇ પ્રિયા નારાજ તું….શું થયું

વનના વિહારો માણતી,તું પર્વતો ચઢવા મથી;

પદતાં પડી મુજ બાથમાં,થઇ પ્રિયા નારાજ તુંશું થયું

દરરોજ એની વાતો,તું મને કરતી રહી;

મેં કહી બે વાત મારી,થઇ પ્રિયા નારાજ તું……..શું થયું

સહચાર ને સહેવાસ મારો,રોજ તું ઝંખે છતાં;

હાથ માંગે જોધુફારી“, થઇ પ્રિયા નારાજ તું…..શું થયું

 

૧૪/૦૩/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: