“મારા કાન”

મારા કાન

(રાગઃ કજરા મહોબ્બતવાલા……..)

 

વગડામાં વેણું વાગી નયણે નીંદરડી ભાગી,વાલો બોલાવે કરી સાન જાઉ વારી વારી મારા કાન;

વાલો વાંસલડી કાજે હું ઘેલી કાના કાજે,હું ગોરી કા.નો કાળેવાન જાઉં વારી વારી મારા કાન.

ચાલુ તો ઝાંઝર વાગે સાસુ નણદલડી જાગે(),આંગણીએ સસરા સુતા એની પણ બીક લાગે()

આવુંછું ડરતી ડરતી હળવા હું પગલાં ભરતી,ખખડે કચડાઇ સૂકા પાન જાઉં વારી વારી મારા કાન.

વૃદાવન મારગ દોડું પાલવ અટવાતું છોડું(),માધવને મળવા માટે વનવન ભટકીને ખોડું()

થાકી હું શોધી તુજને આવીને લઇજા મુજને,માગ્યા આપે કોઇ માન જાઉં વારી વારી મારા કાન.

જોયો જશોદા જાયો સામે આવી મલકાયો(),ભેટી હું ભાન ભુલી હૈડો મારો હરખાયો()

ગોપી ગોપાલ સાથે રમતી હું વાલા સાથે,પ્રેમના કરાવે અમી પાન જાઉં વારી વારી મારા કાન.

 

૨૬/૧૨/૧૯૮૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: