“બ-ધારી”(કચ્છી)*

“બ-ધારી”(કચ્છી)*

છતી મા નમાયા કીં?…………….)
મા હોવા છતાં મા વગરના કેમ?………)
છતે વૈધ ભીમારી કીં?…………….)ઘર કરે વઇ
વૈધે દવા કરવા છતાં બિમારી ગઇ ન કેમ?…)બીજા સાથે ભાગી ગઇ/શરી 
ભીખરી વ્યો પાછો કીં?…………….)
ભીખરી વળ્યો પાછો કેમ?…………..)
પગ મ્યાં ન નકર્યો ન કંઢો કીં?………..)નોં નવા
પગમાંથી ન નિકળ્યો કાંટો કેમ?……….)પુત્રવધુ ન હતી/નખ ન હતાં
શેઠ થ્યો ભીખરી કીં?……………..)
શેઠ થયો ભીખારી કેમ?……………)
ભીખારી વ્યો પાછો કીં?…………….)અટો ખુટો
ભીખારી વળ્યો પાછો કેમ?…………..)ખરચી ખુટી/લોટ ખુટ્યો
જિણસ જુડઇ ત ક્યાંનું?…………….)
ચીજ મળી તો ક્યાંથી?……………..)
વરઆ વા ઐ ક્યાંનું?………………) મેડે તા
વળ્યા હતાં તમે ક્યાંથી?…………….)માળિયા પરથી/મેળો જોઇને
ચુંઢ્યા તે ઐ ગોંતા કુરો?…………….)
ગાયના શરીર ઉપર શું શોધતા હતાં?……..)
ચે વગર કોય અચે ખરો?…………….)અચો
જો કહો નહી તો કોઇ આવે ખરૂં?…………)બગા/આવો
અચીંધી હાણે બસ કડે?……………..)
બીજી બસ હવે આવશે ક્યારે?………….)
છણી ને હી પ્યોવો કીં?………………)પછાડ પોંધે
એ પડી ગ્યો કેમ?…………………)સાંજ પડ્તા/થેસ વાગતા
ડચલો હી લથો કીં?………………..)
ઘા આ પડ્યો કેમ?………………..)
મટ હી ઘડાણું કીં?…………………)ચક સે
માટલું આ ઘડાયું કેમ?………………)કરડવા થી/ચાકડાથી
ખીર વગર ઐ આયા કીં?……………..)
દુધ લીધા વગર આવ્યા કેમ?…………..)
નોકરી ન મલઇ કીં?………………..)વગ નાય
નોકરી ન મળી કેમ્?………………..)ધણ ન્હોતું/લાગવગ ન્હોતી
લેસ થ્યો ઇ લધા કીં?……………….)
શરદી થઇ છે એ સમજ્યા કેમ્?………….)
ચીજ હી પઇ તુટી કીં?……………….)છક સે
ચીજ આ તુટી કેમ?………………..)છીંક ખાધી એટલે/ઝાટકો લાગતાં
ચશમું કીં રાસ થીએ?……………….)
ચશ્મા રીપેર થાય કેમ્?………………)
ધ્રા આંકે લગે કેડો?…………………)ટક ડેરાયો
બીક તમને લાગે શેની?………………)નવા કાંચ બેસાડો/કલંક લાગવાની
ઘર હી બરી વ્યો કીં?………………..)
આ ઘર કેમ બળી ગયું?………………)
વંઞીને ઐ વઠા કત?………………..)લગ મેં
તમે બેઠા હતા ક્યાં?…………………)આગ લાગવાથી/બાજુમાં
મની પીધે ખીર કીં?…………………)
બિલાડીએ દુધ પ કેમ ગઇ?…………….)
ગુપત નકીં ગાલ રઇ…………………)ઢક ન વો
ગુપ્ત રહી નહી વાત કેમ?………………)ઢાંકેલું ન્હોતું/અધીરતામાં
કોપ કીં જલાણું ન?………………….)
કપ ન પકડાયું કેમ?………………….)
ઉ ને ઉ ભુલ ક્યાં કીં?…………………)નક ન વો
એની એ ભુલ કરી કેમ?……………….)કડું ન્હોતું/બેદરકરીમાં

૩૦/૦૧/૧૯૮૯
*બન્ને બાજુ ધાર વાળી આ ઉર્દુ સાહિત્ય નો એક પ્રકાર છે જેને “દો-સુખન” કહેવાય છે.જેમાં બે પ્રશ્નનો એક જ જવાબ હોય.
તમને સમજાય તે માટે કચ્છી પ્રશ્નને ગુજરતીમાં લખ્યા છે,કચ્છીમાં જવાબ એક જ છે પણ ગુજરાતીમાં બન્ને જવાબ અલગ અલગ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: