“પીછો”

પીછો

ચાલ્યો જતોતો સુમસામ રસ્તે;

સામે મળ્યું ના કહેવા નમસ્તે,

ધરતી જણાતી કંઇ ઉંઘરેટી;

જાણે પવનને સુતી લપેટી.

પારેવડાં સમ હૈયું ફફળતું;

કેમે કરી ના હાથ રેતું.

મારા પગના શબ્દો પડેછે;

થઇ લાગણી કોપીછો કરે છે.

ભયથી ભરેલાં નયણે નીહાળ્યું;

પાછળધુફારીઅસ્તિત્વ ભાળ્યું

 

૨૬/૧૨/૧૯૮૮ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: