“ખટકો”

ખટકો

 

ઉર મહીં ખટક્યા કરે,કંઇ કશું કોને ગમે;

ના ગમ્યું તમને કદી,મુજને ભલા ક્યાંથી ગમે.

    મારા તમારાની દિવાલો,કોઇ તી કોઇ નથી;

    શી વ્યથા છે ઉર મહીં,કહી જો શકો કહી દો તમે.

ઉર તણાં ઊંડાણને તો,આત્મજન આંબી શકે;

ના ઉચિત જો પારકા,એમાં પડે ક્યાંથી ગમે.

     સંસારની ઘટમાળથી,ઉરમાં પડી છે કોતરો;

     અટવાઇ કો અણજાણ જો,ખટક્યા કરે કોને ગમે.

અટવાય છે શું ઉર મહી,ખટકી રહ્યું શોધી કહું;

ઉરમાંધુફારીને ઉતરવાની ઇજાજત દો તમે.

 

૦૬/૧૨/૧૯૮૮ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: