“જરકલી ચેતી”(કચ્છી)

જરકલી ચેતી“(કચ્છી)

 

બાબીડા તું બોલ ભાવર,ડાતાર તું જી બોલી,

ખલક સજી મેં પખડેલા ,કચ્છડેજા બાં બેલીા

   કચ્છ કરમ થ્યા કચલી કાંણી,ડુકાર ડેતો ડારો;

   અંત ઘડીજી અંજલી જતરો,કડાંય નાય વરસારો.

વરસારે જા વડર લગેંતા,ધૂં જે ઢગલે જેડા;

હવાતિયા વે હવામેં ભરણાં,હાલ થઇ વ્યા એડા.

   નાણા ડીંધે નતો મલે ,ઘા મેં થ્યો ગોટાળો;

   પંનરે કીલેજા પાયણ નકરે,ઉત મલધો ક્યાંનું તાળો.

માટી પગે માડુડે પેટે,પેધા થ્યા જીત પાણા;

પાણા પાયણ ઘા મેં ઓર્યા,ઉભા કરીંતા નાણા.

    નાણે વગર થ્યા નર નીમાણાં,ભુખ વકરાયોં ભારી;

    સંત સેવકજા ઓઠા ઓઢે,નકર્યા ઠગડા ખાદીધારી.

ખડક્યોનો કોઠાર માલજા,ભજાર ક્યોંનો કારી;

ગ્વારજી ભરેલ ભંધુકે લાયક્,ક્યોંનો સેવાજી સરધારી.

    રક્ષક થઇ પ્યા ભક્ષક જીંકર ચભડ ખાઇ વઇ વાડઃ

       અબળાકે અભડાયોં રાંકાસ વજી સતાજી ત્રાડ.

લકડેજી હથ ખણી તરારૂં,લાગ ડસીને લડ્યા;

અકેકારી જા પારિયા ક્યોંનો ધ્રાજે ઘણસે ઘડ્યા.

     ચોપા મ્વઐ સજે મુલકમેં ક્તે નાય કિં આરો;

     રામમોલજા બીજ ખાઇને,ખેડૂ ક્યોં ટકટારો.

ધરતી ફાટી સજે મુલકમેં,પણ માગ નતી ડે મોર;

ડુકારીએ કે ખાઇ વઞેં પણ,હેમથ થઇ  વઇ ચૂર્.

      ધુબે સમાણા નેસ એડા,લીલો ડીંતા માલ;

     આભ ફાટે કે આઘડી ડીણી,એડો થઇ પ્યો તાલ.

વાય વાપરે તરા ભરીંતા,મઠડા મુડસ એડા;

તિત ખાણેત્રે જે ખોટે ચોપડે,વારા ક્યોં ધન ભેરા.

     રજા મથેવે રખેને માલક,તત કેર સુણે અરધાસ;

     સમયપત્રક ચોમાસુ વ્યો ભધલી,ત્ડે થ્યો વરસાદ.

બાબીડો ચે સુણ ભેણ જરકલી,ગાલ સોળો આની;

પરભુઅપાપ તે મેર કરીંધો,સાયભ મિંજો ડની.

 

૩૦/૦૭/૧૯૮૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: