“ગુરૂ ધારીજે ગ્નાની”(કચ્છી)

ગુરૂ ધારીજે ગ્નાની“(કચ્છી)

(રાગઃ આરાધીતારો ભરોસો મને ભારી અલખડા…….)

 

ગુરૂ ધારીજે ગ્નાની મુઝા હરિજન,ગુરૂ ધારીજે ગ્નાનીરેહે..જી

સુગરા ગુરૂ આંકે ગ્નાન ડીંધા,નગરે જાનજી હાની…….મુઝા હરિજન

તરાજે વચમેં હકડે પગતે,લગાંય બગલે સમાધીરે…..હે..જી

ધ્યાન શાસ્ત્ર ભણે ભણાય , આય મછલા શકારી….મુઝા હરિજન

ભરઇ ભજારે રૂપ સજેલી મોહિની વેશ્યાજી ભારીરે……હે..જી

મોહન શાસ્ત્ર ભણે ભણાય , આય નરેંજી શકારીમુઝા હરિજન

રાંકાશ સાધુ રૂપ ધરેને કરે ચમત્કાર ભારીરે……….હે..જી

સન્યાસ શાસ્ત્ર ભણે ભણાય , આય ઠગડા વકારીમુઝા હરિજન

રૂપે ગુણે કાગ હકડે રંગજો,ગ્નાની નરેંજી ગતિ ન્યારીરેહે..જી

માડી પરતાપે ભણે પરભુલાલ,ભવ સાગર તારીં……મુઝા હરિજન

 

૧૩/૦૩/૧૯૮૮ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: