“ક્રિસ્ટલની કણી”

“ક્રિસ્ટલની કણી”
(રાગઃ હિન્દ તું શા’થી પડ્યો છે કાળ ચક્કરમાં….)

છું કણી ક્રિસ્ટલ તણી કંઇ કાચની કટકી નથી,
ટકરાઇ છું પથ્થર વડે કંઇ સહેજમાં બટકી નથી.
   અણમોલ ચીજ્નું અંગ છું કંઇ ચીજ અમસ્તી નથી,
   કાચના કો પાત્ર સરખી ચીજ કંઇ સસ્તી નથી.
રત્ન કુળમાં ઉદભવી એ વાત અણજાણી નથી,
માણી મેં પણ જિંદગી કંઇ વેઠ મેં તાણી નથી.
   શોભતા શો-કેશમાંથી કંઇ સહેજમાં આણી નથી,
     છલકાઇ સુરાઓ ઘણી કંઇ એ બધા પાણી નથી.
સ્પર્શ નાજુક હોઠના કંઇ આંકડા રાખ્યા નથી,
પીવાઇ મદિરા મુઝ વડે કંઇ સ્વાદ મેં ચાખ્યા નથી.
   જે માન મોભા મેળવ્યા કંઇ ખુશનસીબી કમ નથી,
   હવે હું રહું કે ના રહું કંઇ અફસોસ યા તો ગમ નથી.

૧૩/૦૮/૧૯૮૮
(પ્રયત્ન ઓગષ્ટ’૮૮માં પ્રકાશિત)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: