“શે’ર્સ-૧”

“શે’ર્સ-૧”
વાદળ વિખરાયા ચાંદ્લો ચમક્યો ચાંદની પથરાઇ ચારેકોર,
ને અજવાળી રાત દોડી દિવસ થાવા
     કૌમુદી ખીલી ને ક્યાંકથી ભમરો આવી ચડ્યો;
   કૌમુદી પુછે છે કેમ આજે ઓવર ટાઇમ છે?
કાગડાના માળામાં કકળાટ થયો ને પારેવું ફફડ્યું;
પારેવી બોલી આ દારૂડિયાની રોજની મ્હોકાણ.
   કુતરા લડ્યા ગળી રોટલી માટે 
     એકે કહ્યું બીજાને યાર આપીદે આજે મારો જન્મદિવસ છે.

૧૯/૦૩/૧૯૮૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: