“કોણ છો તું?”

“કોણ છો તું?”
(રાગઃ યે તો કહો કૌન હો તુમ……..)


કહેને અલી કોણ છો તું?(૨)
મારી ભ્રમણાં ભાંગીને મારે જાણવી તને,
   તારો રેશમી સહચાર સખી માણવો મને……..કહેને
ભીની ભીની ખૂશ્બુ મસ્ત માટીમાંથી આવ
      જાણે તારા અંગો મહેકે ને મન રીઝવે,
       જાણે તારા અંગો મહેકે ને મન રીઝવે……કહેને
પર્વતોથી કલકલ ઝરણાંનો નાદ આવે,
   જાણે તારા અંગો મહેકે ને મન રીઝવે,
      જાણે તારા અંગો મહેકે ને મન રીઝવે…….કહેને
વાદળા ઝળુંબે ઉચાં પહાડના શિખર પર,
   પાલવ અટવાયો જાણે ઉતંગ ઉરોજ પર,
      પાલવ અટવાયો જાણે ઉતંગ ઉરોજ પર….કહેને
“ધુફારી’જ્યાં નજરતો આભાસ તારો આવે,
    આ બધાની વચ્ચે પ્રશ્ન પ્રભુને સતાવે,
       આ બધાની વચ્ચે પ્રશ્ન પ્રભુને સતાવે……..કહેને

 

૧૮/૦૩/૧૯૮૭ (પ્રયત્ન એપ્રિલ’૮૮માં પ્રકાશિત)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: