“તંદ્રા”

“તંદ્રા”
(રાગઃ યે આંસુ મેરે દિલકી જુબાન હૈ………)

આ આલમ તંદ્રા કેરૂં કમાલ છે(૨)
દુનિયાને દેખાતાં સપના.
હું દેખું છું દિવા સપના………………….આ આલમ
નયન અટારીથી ઉતરીને,હ્રદય સિંહાસન પર તું બેસે;
રોમ રોમ આનંદ ઉર્મિની,સરવાણી ઝરણાં થઇ વહે છે;
આ ઝરણાંથી મહેરામણ રચાય છે……………આ આલમ
એ મહેરામણમાં તુજ સંગે,દુબવા તરવા ચાહું જ્યારે;
સ્વપ્ન સ્વર્ગથી પછડતો,પૃથ્વી પર આવું છું ત્યારે;
એ આભાસે”પ્રભુ” તંદ્રા વિલાય છે…………..આ આલમ

૨૮/૦૨/૧૯૮૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: