“અખજા આસું”(ક્ચ્છી)

“અખજા આસું”(ક્ચ્છી)

કલૈયો કુંવર જેડો,નર જરા પ્રેમ ઘેલો,લગન લખણાં,ફેરા ચાર ફરી પાર થ્યો;
નપ્પટ ન કમ કરે,ચુલતે ચક્કર ફરે,ડસીને આચાર માડી કન ઝલે બાર કયો.
     કુડ મેં વઞીંને વઇ વાયલો ખણીને હથ,ખટલીજે ભધલેમેં ખટલો ભનાય પ્યો;
     ચિત્ત નતો ચોટે કડાં મનમેં માશુક રમે,ડુખે પાપે પંઢજા ડીં વઠો ઉલાય પ્યો.
પંઢમેં મગન ચડી ચક્કર વિચાર જે,પગ મથાં ચોરસીસે ખાસો છોતો ધાર ક્યો;
સટ કઢી નર ભગો અંગણ વટાંણો જડે, ઘરવારી રૂંધી ડઠે અનકે વિચાર થ્યો.
     પગ મેંથી વોંધો રાણો રત ડસી ઘરવારી,રડ વધેં વોય માડી સુર ઇ ભેંકાર થ્યો;
     ઘર મંજા માડી અચી તેલ-પાણી ઘટે કરે,પટી બધે પગતેં ત ઘામેં કીંક ઠાર થ્યો.
માડી કીંક પુછે મોર નર વજી રડ ચેતો,નોંકે ઐ રૂરાયાં કુલા કુરો ઇ આજાર થ્યો;
નોંને સસ મુરક્યા ને નોં વઞીં રસોડે લકી,સીંયા વીંયા નર તડે ભ્રમસે ભેજાર થ્યો.
     ચેં”ધુફારી” ફઠ તોકે લજ ન શરમ આવઇ,ઘાલાવેલી ગાલ કંધે તોકે ન વિચાર થ્યો?
     ડુંગરી સુધારે તેંસે અખીયે મેં આસું આયા, સુણી નર શિયાળે જીં પુછ વિજી બાર થ્યો.
    
૦૧/૦૩/૧૯૮૭

3 Responses

  1. bha mu ke aanji kutchi rachna bori j gamai aaye.

    • ભા મનીષ ઇ વાંચે રજીપો થ્યો બેં કે ચોજા વાંચિયેં
      જય માતાજી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: