“મેળો”(ક્ચ્છી)*

“મેળો”(ક્ચ્છી)*
(રાગઃઆઉં ત હલા ન ભેણ નગર ભજાર……)

આઉં ત હલાં ન સજણ,એ સજણ,એ સજણ મેળે ધરાર
જખે જે મેળે અચેં,જખે જે મેળે અચેં માડુડા હજાર……..આઉં ત
રેશમજો લાલ ગવન(૨)મુકે મંગાય ડે, 
ખોંભીયું મલીર મું(૨)ઉછ્યા હજાર…………………………આઉં ત
અલાચેજો કમખોને(૨)ઘાઘરો સભાય ડે,
છીંટજા છટારા(૨)મું પેરયા જમાર…………………………આઉં ત
તેલ ફૂલેલ મથે(૨) અંતરજી સીસી સજી,
કોરે આંભુડે કીં(૨)કઢાજે ન જમાર…………………………આઉં ત
હાથીજે ડંધજી(૨)ચૂડીયું મડાય ડે,
ગેંઢેજી બંગડીમું(૨)પેરૈઇ હજાર…………………………….આઉં ત
આંગરીએ વેઢ,વારી(૨)ગંઠો ને ઠોડીયા,
તેં વગર થીએ ન કડે(૨)સોઢો સણગાર…………………..આઉં ત
પગમેં રૂપેજા વેં(૨)કડલાં ને કાંભીયું,
તેં મથે જરૂર ખપે(૨)ઝાંઝર જણકાર………………………આઉં ત
હથે પગે મેંધી રખાં(૨)રતે ચોપ રંગજી,
અતરો થીએ ત હલાં(૨)મેળે ધીલધાર…………………….આઉં ત

૦૮/૦૨/૧૯૮૭ 
*જખ(યક્ષ બઉંતેરા)નો મેળો એ કચ્છમાં ભરાતો સૌથી મોટો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: