“કાનુડો કારો”(કચ્છી)

“કાનુડો કારો”(કચ્છી)
(રાગઃ ઉડીજા ભમરા આગો જા ભમરા……..)

સચ્ચો ચાંતો માવડી તોજા સોં માવડી(૨)
માવડી રે…હી ગોપીયું ઐયે નપટ કૂડીયું ઓ માવડી…..સચ્ચો
આઉંત વ્યોવોસેં પાંજી ગાયું ચરાયલાય(૨)
ગાયું ચરાયને પાણી પીરાયલાય(૨)
માવડી રે..ઉતે ભેરી થયુંને મુંકે ઘેર્યો ઓ માવડી……..સચ્ચો
ઇની મું વટાનું ઘચ પાણી ભરાંયોં(૨)
ઇની મું વટાનું મથે માટીયું ખણાયોં(૨)
માવડી રે..પોય માટલી તૂટી ત મુકેં માર્યો ઓ માવડી…..સચ્ચો
હકડો ડીં ભેરી થઇ ત્રાગડો રચાયોં(૨)
મખ્ખણ ડેખાડે મુંકે નાચ પણ નચાયોં(૨)
માવડી રે..પોય મખ્ખણજો ચોર ચઇ ચોર્યો ઓ માવડી….સચ્ચો
પંઢ ઐ રૂપાળ્યું સે એંટ મેં હલેંત્યું(૨)
મુકે કારો કારો ચઇ રોજ ચોરીએત્યું(૨)
માવડી રે..અરધાસ પ્રભુડાસ કરે હાર્યો ઓ માવડી…….સચ્ચો

૦૮/૦૨/૧૯૮૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: