“પ્રિત

“પ્રિત કસુંબલ”
(રાગઃબહાર)

પ્રિત પિયુ તવ રંગ કસુંબલ(૨)
તવ મનમંદિરમાં મુઝને હું;
મુઝમાં તુઝને દેખું સાજન……પ્રિત પિયુ
ઉભય જીવન કેરા ઉપવાનમાં;
હું સુહાસ તું ફૂલ પ્રફૂલ્લિત…..પ્રિત પિયુ
નયન કસુંબી હોઠ કસુંબી;
ઓઢું ચુંદ્ડી રંગ કસુંબી…….પ્રિત પિયુ
તવ મુખ દર્પણમાં નીરખી;
કુમકુમથી મુઝ માંગ ભરૂં હું….પ્રિત પિયુ

૦૪/૦૫/૧૯૭૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: