“પ્રિત

“પ્રિત કસુંબલ”
(રાગઃબહાર)

પ્રિત પિયુ તવ રંગ કસુંબલ(૨)
તવ મનમંદિરમાં મુઝને હું;
મુઝમાં તુઝને દેખું સાજન……પ્રિત પિયુ
ઉભય જીવન કેરા ઉપવાનમાં;
હું સુહાસ તું ફૂલ પ્રફૂલ્લિત…..પ્રિત પિયુ
નયન કસુંબી હોઠ કસુંબી;
ઓઢું ચુંદ્ડી રંગ કસુંબી…….પ્રિત પિયુ
તવ મુખ દર્પણમાં નીરખી;
કુમકુમથી મુઝ માંગ ભરૂં હું….પ્રિત પિયુ

૦૪/૦૫/૧૯૭૪