“પ્રિય હરસુખ કે” (કચ્છી)*

પ્રિય હરસુખ કે” (કચ્છી)*

 

વગર પીછાણે પંથ પથિક થઇને જડે,હેકલો વોસે હિન જીયણજી વાટતે

મંગળ હુંધી મઠા કો જાણે કેડી ઘડી,ઓચીતો તું અચી મલે જીયણ ત્રવાટતે

ડ્પ લગે ડીંજો જડાં રાતજા રખોપા કુરો,અચીને ઉગારે એડે અકળ એકાંતસે

ભૂતસે ભેંકાર ભની ખલીને ખીખટ કરે,ભાવીકે ઉજારે તોજે પ્રેમજે પરકાશસે

રણમેં ડીસાજે નત ઝાંઝવેજ નીર તત,વ્હાલપજી વીરડી વતાય મઠે વેણસે

અક નતો ઉગે જત થૂર કોબાવરિયા,લીલુડી કુંજાર ડ્ઠી તત તોજે નેણસે

કકરે કકાતીએજા મુલવ્યાવા મુલ ગણે,સચો ધન સોધગર પરખે હજરમેં

ભગીની,વડીલ બંધુ યાર તોકે ચાં સે વલા,રતમેં સમાણે જેડો હૈડેજે હારમેં

 

૨૮/૦૭/૧૯૭૦

*મારા સ્વર્ગસ્થ મિત્રની મિત્રતા પર મારા ઉરમાં ઉદભવેલી ઊર્મિઓ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: