“ત્યાં તારૂં નહી કામ”

“ત્યાં તારૂં નહી કામ”
(રાગઃ એક ગોકુળ સરખું ગામ…..)

શાને સંતાતો તું ચાંદ,જોઇ મને સંતાતો તું આમ;
કો રમતી કોળી વાદલળીને,કરતો તું બદનામ……..શાને સંતાતો
હ્રદય ગગનમાં રમતી,પ્રિત બની ચંદ્રિકા મારી(૨)
અજવાળે મુજ માર્ગ જીવનના,ત્યાં તારૂં નહી કામ…..શાને સંતાતો
બીજ બની બંકિમા તું,પૂર્ણ ખિલે પૂનમથી ક્યારે;
સદા ખીલે જ્યાં પ્રિત પૂનમની,ત્યાં તારૂં નહી કામ…..શાને સંતાતો
જોઇ તને ખીલંતી,હો કરોડ કૌમુડદીની નાયક;
“પ્રભુ”પ્રભુ નિત રટે પ્રિયતમા,ત્યાં તારૂં નહી કામ….શાને સંતાતો

૨૮/૦૧/૧૯૭૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: