“કલ્પના”

“કલ્પના”
(રાગઃ હિન્દ તું શા’થી પડ્યો છેં કાળ ચક્કરમાં ફસી……)

હું કવિ તું કલ્પ્ના મમ કાવ્ય કેરા કુંજની;
પધ મારા છે પ્રકાશિત તવ પ્રણયના પુંજથી……હું કવિ તું
નીલરંગી વ્યોમનું હું,નીલપંખી પાંખી પાંખ તું;
એ વ્યોમમાં પણ રાચતી,ને કાવ્ય રચતી આંખ તું…હું કવિ તું
એ વસંતી વૃક્ષ હું,જે પ્રેમથી પલ્વિત સદા;
વિહવળ થઇ વિટળાયેલી,તું વેલ અળગી ના કદા…હું કવિ તું
કો અગોચર અર્ધવિકસીત,પુષ્પ હું અનજાન છું;
મહેકાવજે થઇને મહેંક,મારૂં જીવન ઉધાન તું……હું કવિ તું
ગાતો રહ્યો છું ગાઉં છું,ગાતો રહું એ ચાહું છું;
સર્જન સમય સાનિધ્યમાં,રહેજે “પ્રભુ”ના ચાહું છું…હું કવિ તું

૧૩/૦૭/૧૯૬૯

2 Responses

    • દીકરી રાજુલ

      એક જ વાત જુદા જુદા કવિઓ પોતાના આંદાઝ્માં રજુ કરતા હોય છે પણ આખર નીચોળમાં સત્વ તો એક જ હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: