“હ્રદય”

“હ્રદય”
(રાગઃ પ્રભુનજીને પડદામાં રાખમાં પુજારી તારા……..)

રૂદિયાને નાનું તું કહીશમાં.ઓ માનવ તારા દિલડાને નાજુક કહીશમાં;
નિત ઉગી આથમે છે,ચંદ્ર,રવિ,તારા એવા,
વ્યોમથી નાનું એને,કહીશમાં(૩)…..ઓ માનવ
શંખ અને છીપલા,મોતી ભંડાર એવા,
સાગરથી નાનું એને કહીશમાં(૩)…..ઓ માનવ
સ્પર્શ થતાં લોહને સુવર્ણ સર્જાય એવા,
પારસમણિથી નાનું કહીશમાં(૩)…..ઓ માનવ
મણથી છે કાયા ભાર,જીવન આધાર એવા,
પ્રભુડાનો માંસ પીંડ કહીશમાં(૩)…..ઓ માનવ
૧૭/૦૩/૧૯૬૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: