“વિશાળતા”

“વિશાળતા”
(રાગઃ એકવાર હું’ને મીંરા ગોકુળમાં ગ્યાતા….)

ગગન છો વિશાળ છે,અગમ્ય અપાર છે;
હ્રદયની વિશાળતા તો અકલપ્ય અપાર છે……ગગન છો
પવનના પ્રકોપમાં ધસમસતા વાદળાથી;
કલ્પનાના વાદળાનો વેગ બેસુમાર છે………ગગન છો
ઉષાની આભા હોકે સંધ્યાના શેરળાથી ;
રંગીલી યાદો કેરા,રંગ ભવ્યકાર છે………..ગગન છો
રવિ તણું તેજ હો કે,ચંદ્રમાની ચાંદની;
“પ્રભુ” પ્રીત તારલા વીણ,શુન્ય અંધકાર છે….ગગન છો

૨૦/૦૩/૧૯૬૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: