“ચાલી ક્યાં ગઇ”

“ચાલી ક્યાં ગઇ”
(રાગઃ તારી આંખનો અફિણી, તારા બોલનો બંધાણી…..)
તારા ગાલ છે ગુલાબી,તારી આંખ છે શરાબી;
હળવું હોઠમાં હસી તું ચાલી ક્યાં ગઇ
સોળ કળાના પુર્ણ ચંદ્ર્ પર,મેઘાંડબર છાયેલું;
અથવા શાંત સરોવરિયામાં,પુષ્પ કમળ ખલેલું;
એવું મુખડુ છુપાવી………………ચાલી ક્યાં ગઇ
ચોળી ચણિયા ઉપર ઓઢ્યું,રંગ કસુંબલ સાળુ;
નાજુક નાજુક અંગ દીશે ત્યાં,રૂપ તણું અજવાળુ;
કરના કંગનો ખનકાવી…………….ચાલી ક્યાં ગઇ
હંસગતિથી ચાલ ચાલતી,દેહલતા મદમાતી;
નાજુક પગની પેની ઉપર,મહેંદી મુકી રાતી;
પગના પાયલ ઝનકાવી……………ચાલી ક્યાં ગઇ

૧૪/૦૮/૧૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: