“અવાઝ”

“અવાઝ”

નામ મારૂં લઇ કોણ બોલાવતું,કોનો આ મંજુલ અવાઝ
બાવરા નયન એને જોવાને ઝંખતાં,દેવા જવાબ હોઠ આછેરા કંપતા
શું કહીને દેવા અવાઝ………………………………કોનો આ મંજુલ
ઝાડવા ને ઝાડીની આસપાસ જોયું,શેરી અને ગલિયોમાં ફરી ફરી જોયું
ક્યાંથી એ આવતો અવાઝ……………………………કોનો આ મંજુલ
પુછુંજો કોઈને કહેશે દિવાનો,યા તો કહેશે મને આદી પિવાનો
સુઝેના કોઇ ઈલાઝ………………………………..કોનો આ મંજુલ
ફરી ફરી હારીને નયન પડળ બંધ થયા,હ્ર્દય મંદિરમાં પહોચીં નજર જ્યાં
દેતી પ્રિયા હ્તી સાદ……………………………….કોનો આ મંજુલ

૦૪/૦૨/૧૯૬૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: