“અર્ધાગિંની”

“અર્ધાગિંની”
(રાગઃભુલવા મને કહો છો સ્મરણો ભુલાય ક્યાથી)
અર્ધાગિની મળેતો કોઇ રૂપગર્વિતા હો
માંગ્યું નથી મેં એવું,હ્રદય રંજીતા છો……..અર્ધાગિની
રતિના સમી હો કાંતિ,મદ્થી ભરેલા અંગો
માંગ્યું હતું અરે મેં,જે શાંત દેહલત્તા હો…….અર્ધાગિની
મદિરા ભરેલી આંખો દિવાના દિલ કરે જે
હું તો નયન એ માંગું જે પ્રણય છલકતા હો….અર્ધાગિની
મુઝ હ્રદયમાં વસે જે,મુઝને જ જે ચહે છે
સુખ કષ્ટ જે સહે છે,જ્યાં હ્રદય ઐક્ય્તા હો…..અર્ધાગિની
મનની તું માનુની છો,મારા હ્રદયનું અમૃત
ધુંધવાયેલા જીવનની,તું એક સૌમ્યતા છો…..અર્ધાગિની

૦૫/૦૫/૧૯૬૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: