મારી પ્રથમ રચના જે મેં મારી પત્નિને સંબોધી ને લખેલી

“યાદ”
(રાગઃ એક જ દે ચિનગારી મહાનલ……)
તારી યાદ સતાવે પ્રિયા મને તારી યાદ સતાવે
મૃગલોચન સા શાંત નયન એ,મનમાં પ્રિત જગાવે
ઉરની વાતો ઘણી ખેવી છે,મંદ હસઈ સમજાવે……પ્રિયા મને
કેશકલાપની વિખરાયેલી ,લટ ઉડીને આવે
તવ વદનપર અટ્વાતી એ, પાસ પ્રણયના ચલાવે…પ્રિયા મને
ફૂલક્ળી’શા હોઠ ગુલાબી,ધીમેથી ફરકાવે
ચુમી લેવાને મુખમંડ્લ, મન “પ્રભુ” લલચાવે……પ્રિયા મને
૦૭/૧૧/૧૯૬૭

3 Responses

  1. priya ni vaat ane chinagaarini yaad?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: